10/11-16okt KHL Traktor Chelyabinsk vs Avtomobilists Ekatrinburg 6-1 - sundberg